OYO 近日宣布进军越南市场,将率先在越南 6 个城市开启业务。从分布在河内、胡志明、岘港、富国、望头和芽庄 6 个城市 90 多家加盟酒店起步,OYO 计划在 2020 年底将业务扩张至 10 个城市,同时决定接下来几年在越南投资 5000 多万美元,完成改造酒店面貌。除此之外,OYO 还表示将创造 1500 多个直接或者间接就业岗位。

OYO 已在马来西亚、菲律宾、印度尼西亚等东南亚市场有所布局。截至目前,OYO 酒店共进驻中国超 320 座城市,上线酒店近万家,客房数近 45 万间,续约率达 97%。

推荐:“搅局者”OYO 酒店搅了谁的局,牵动着谁的心?